Gizlilik Politikası

Ana Sayfa

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı (“Gizlilik Politikası”), Barilla Gıda A.Ş (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan işbu internet sitesi (“Site”) üzerinden, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi”) Şirket ile paylaştığı veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin (“Kişisel Veriler”) kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmek ve Kişisel Verilerin Barilla tarafından nasıl işlendiğini, Veri Sahipleri Site’nin çeşitli bölümlerine girmeden ve Kişisel Verilerini vermeden önce onlara açıklamaktır. Lütfen aşağıdakileri dikkatle okuyarak Kişisel Veriler ile ilgili görüş ve uygulamalarımıza ve bu verileri nasıl işleyeceğimize dair fikir edinin.

Veri Sahipleri, işbu Gizlilik Politikası ile Kişisel Verilerinin aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında kullanılabileceğini, saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul ederler. 

İşbu Gizlilik Beyanı, Site’den bağlantı sağlanan diğer web siteleri için geçerli değildir. Bu bağlantılar aracılığı ile diğer web sitelerine girmeniz halinde bu sitelerin gizlilik politikalarına onay vermenizi öneririz.

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Veri Sahipleri’nin adı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, iş ile ilgili olarak girilen bilgiler (özgeçmişler, medya talepleri vb.) dahil ancak sınırlı olmamak üzere, Sitedeki formları doldurmak suretiyle veya telefon, e-posta ya da diğer kanallar aracılığıyla bize temin edilen bilgiler toplanacak ve işlenecektir.

Veri Sahipleri, Site’ye girdiklerinde aşağıdaki bilgiler otomatik olarak toplanır.

- Kullanıcı bilgisayarının İnternete bağlanırken kullandığı İnternet protokolü (IP) adresi, tarayıcının türü ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcının eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu gibi teknik bilgiler;
- Tam Tek Biçimli Kaynak Bulucu (URL), Siteye giriş, Sitede gezinme ve Siteden çıkıştaki tıklama davranışı (tarih ve saat dahil), sayfa yanıtlama zamanları, karşıdan yükleme hataları, belli sayfaların ziyaret süreleri, sayfa etkileşim bilgileri (örneğin sayfayı kaydırma, tıklama ve fare ile gezinme), sayfadan çıkmak için kullanılan yöntemler dahil Veri Sahipleri’nin ziyaretleri hakkında bilgi;

İşlenen Kişisel Verilerin Niteliği

Şirketimizin Site işlevlerine dair kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yıldızla işaretlenmiş kutularda talep edilen kişisel verilerin temin edilmesi zorunludur. Talep edilen hizmetler için gereken zorunlu kişisel verilerin temin edilmemesi – ya da eksik veya hatalı bilgi temin edilmesi – halinde bu faaliyetlerin yerine getirilmesi imkansız hale gelecektir. Öte yandan isteğe bağlı kişisel verilerin hiçbirinin ya da bir kısmımın temin edilmemesi veya hatalı bilgi temin edilmesi halinde ise hizmetlerde herhangi bir aksama olmayacaktır.
İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen hükümlere tabi olmak kaydıyla, Şirket, Veri Sahiplerinin Site’nin herhangi bir kısmına girdiği yorumları ve tariflerini gizli bilgi olarak değerlendirmeyecek olup herhangi bir sınırlama olmadan ücretsiz olarak tarifleri bu şekilde yayınlayabilir, dağıtımını yapabilir, kullanabilir veya değiştirebilir, uyarlayabilir ve geliştirebilir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir? 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerim Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgililerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Site aracılığıyla sunulan çeşitli hizmetleri temin edilmesi ve yönetilmesi ve kullanıcıların bu hizmetlerle ilgili taleplerinin yerine getirilmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgilileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından geliştirilen ve/veya üretimimiz olan ürünlerin etkileri hakkında geri bildirimlerin alınması, soruların cevaplandırılması (Site’nin “Bize Yazın” bölümü) ve ilgili araştırmaların yapılması, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Site’nin yönetilmesi ve arızanın giderilmesi, veri analizi, testler, araştırma, istatistik ve denetim amaçlı iç işlemlerin yerine getirilmesi, Site hakkında güncelleme bilgileri, tarifeler, menüler, beslenme uzmanlarının tavsiyeleri ile Barilla dünyası ve İtalyan gastronomisi hakkında diğer pek çok konuda bilgi içeren bültenlerin gönderilmesi amaçlarıyla Şirket ve Grup Şirketlerin, Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile ve Şirketimiz tarafından Veri İşleyen olarak tayin edilmiş olan üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere Barilla Gıda Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veriler ve Çocuklar

Sitede yer alan hizmetler, çocuklara yönelik olarak düzenlenmemiştir. İlgili mevzuat tarafından izin verilen durumlar hariç olmak üzere, 18 yaşından küçüklerden ya da bu kişiler hakkında web siteleri üzerinden bilerek kişisel veriler talep edilemez ya da elde edilemez.

18 yaşından küçüklerin, Şirket’e ait Site’yi velilerinden veya vasilerinden izin almaksızın kullanmalarından, bu sitelere bilgi sunmak, üye olmak, form doldurmak gibi işlemlerde bulunmalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, 
• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• kişisel verilerin muhafazasını 

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. 

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. 

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şunlardır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin 027f4a33091c41fd982ad13126d58f65.isf-prod.com linkinden ulaşılabilen Başvuru Formu aracılığı ile

• yazılı ve ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla İçerenköy Mahallesi, Askent Sokak, Koşifler İş Merkezi, No:3A Kat:6 34752 Ataşehir/İstanbul adresine

veya

• 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla ya da mobil imzanızla ya da veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle kvkk.tr@027f4a33091c41fd982ad13126d58f65.isf-prod.com adresine iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yukarıda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İrtibat

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili soru, yorum ve talepleriniz bizim için önemlidir ve Sitedeki "Bize Yazın" bölümünden iletilmelidir.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızda yapılacak her tür değişiklik bu sayfada ilan edilecektir. Gizlilik Politikamızda meydana gelen güncelleme ve değişiklikleri görmek için lütfen sayfayı sıkça kontrol edin.

BARİLLA GIDA ANONİM ŞİRKETİ
ÇEREZ POLİTİKASI

Çerezlerin Kullanımı

Çerezler kullanıcının bir internet sitesindeki belli bir sayfaya erişmesi halinde bir sunucudan (burada, bu internet sitesinin sunucusu) kullanıcının uygulamasına (genellikle internet tarayıcısına) gönderilen bilgisayar izi halindeki metin satırlarıdır; çerezler kullanıcının tarayıcısı tarafından otomatik saklanır ve kullanıcının aynı internet sayfasına eriştiği her defasında onları üreten sunucuya geri gönderilir. Çerezler, böylece, örneğin bazı internet sayfalarına erişimi sağlayarak ve/veya kolaylaştırarak kullanıcının gezintisini iyileştirir veya ziyaret edilen sayfaların ve örneğin daha sık girilen sayfalar, bağlantı hataları vs. gibi diğer özel bilgilerin saklanmasına imkan verir. Bu nedenle, işbu İnternet Sitesinden (“Site”) daha rahat ve eksiksiz yararlanabilmek için, kullanıcıların tarayıcılarını bu çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırması tavsiye edilir.

Tarayıcılar, genellikle çerezleri otomatik kabul edecek şeklide ayarlanmış olur. Ancak, kullanıcılar çerezleri devreden çıkarmak veya silmek için bu hazır yapılandırmayı (her defasında ya da ilk ve son olarak) değiştirebilir ve bunun sonucunda Sitenin bazı alanlarını en iyi şekilde kullanamayabilir. Kullanıcılar ayrıca tarayıcılarının çerez ayarlarını değiştirerek tarayıcıda saklanan çerezlerin şekillerini ve türlerini de kontrol edebilir.

İşbu Site’ye ilk girişinizde karşınıza bir çerez çubuğu çıkararak onaylamanızı istemiştik. Sitede gezmeye devam ettiyseniz, çerezleri kullanmamıza izin vermişsiniz demektir.

Çerezlerin türleri ve yönetimi

Çerezler, onaylamanız halinde tarayıcınızda ya da bilgisayarınızın sabit diskinde depoladığımız, harf ve rakamlardan oluşan küçük bir dosyadır. Çerezlerde bilgisayarınızın sabit diskine aktarılan bilgiler yer alır.

Aşağıdaki çerezleri kullanıyoruz:

a) Teknik Çerezler;

(i) Kesinlikle gerekli olan çerezler: Bu çerezler, Site’de gezinmek ve örneğin kısıtlı alanları düzgün bir şekilde görüntülemek ve bu alanlara erişim sağlamak gibi işlevlerden yararlanmak için gereklidir. Dolayısıyla bu çerezler devre dışı bırakılırsa, bu faaliyetler gerçekleştirilemeyebilir.

(ii) Analiz/Performans çerezleri: Bu çerezler, Site’nin anonim kullanıcı taleplerine, sadece Site’nin işlevlerini geliştirmek amacıyla yanıt verme etkinliğine yönelik bilgi toplar ; örneğin, kullanıcıların hangi sayfaları sıkça ziyaret ettiği, web sayfalarının açılmasında hata ya da gecikme olup olmadığı, ziyaretçilerin tanınması ve sayılması ve Site’yi kullanan ziyaretçilerin nerelerde dolaştığı gibi.

(iii) İşlevsellik çerezleri: Bu çerezler, Site’nin kullanıcı tarafından yapılan seçimleri hatırlamasına izin verir ve kullanıcılara daha iyi ve özelleştirilmiş hizmetler sunmak adına sonraki erişimlerinde bu seçimleri karşılarına getirebilir. Örneğin kullanıcının önceden talep ettiklerine benzer içerikler önerebilirler.

Lütfen üçüncü kişilerin de (örneğin reklam ağları veya web trafiği analiz hizmetleri gibi hizmet sağlayıcılar dahil) çerez kullanabileceğini ve bizim bu konuda hiçbir kontrolümüzün olmadığını unutmayın. Bu çerezler analiz/performans çerezleri ya da hedefleme çerezleri olabilir.

b) Hedefleme çerezleri:

Bu çerezler, gezinme sırasında toplanan bilgilere göre kullanıcıların ilgi alanlarına yakın olması muhtemel reklamlar görüntülemek amacıyla kullanılır. Örneğin belli bir reklamın sunulmasını engellemek ya da ilgili reklamların görüntülenme sıklığına bağlı olarak bir kampanyanın ne kadar etkili olduğunu ölçmek için kullanılabilirler. Bu çerezler, ayrıca reklam verenler adına da olmak üzere üçüncü taraflarca iletilebilir. Kullanıcılar, çerezler etkinleştirilmeden önce bu konuda izin verdiklerini belirterek (‘kabul etme’) bu çerezleri kabul edebilir ya da reddedebilir.

Google Analytics

Bu Site, Google, Inc. (bundan böyle “Google” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, kullanıcıların Site’yi nasıl kullandığını analiz etmek amacıyla kullanıcının bilgisayarında saklanan metin dosyalarını, yani “çerezleri” kullanır. Çerezler tarafından ziyaretçinin Site’yi kullanmasına ilişkin olarak oluşturulan bilgiler, saklanacakları Google sunucusuna aktarılır. Google, bu bilgileri ziyaretçinin Site’yi nasıl kullandığını analiz etmek, Site’deki aktivitelere yönelik raporlar hazırlamak, bu Site’nin yöneticisine Site’nin kullanımı ve internet kullanımına ilişkin ek hizmetler sunmak adına kullanır. Google Analytics kapsamında kullanıcının tarayıcısı tarafından aktarılan IP adresi, Google tarafından tutulan başka herhangi bir veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Kullanıcı, tarayıcısındaki yazılım ayarlarını değiştirerek çerezlerin saklanmasını engelleyebilir, ancak bu işlem sonucunda Site’nin tüm işlevlerinin kullanılması mümkün olmayabilir. Kullanıcı, ayrıca yazıcının aşağıdaki bağlantıdan erişilebilen eklentisini indirerek ve kurarak çerezler tarafından üretilen ve Site’nin kullanımıyla ilişkilendirilen verilerin (IP adresi dahil) Google’da kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Kullanıcı, bu Site’yi kullanarak verilerinin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Google tarafından işlenmesine izin vermektedir.

Çerez kullanımından vazgeçme seçeneği:

Kullanıcılar, halihazırda iletilmiş olan çerezlerin kullanımından vazgeçebilir. Vazgeçme prosedürü, “teknik çerezler” ve kullanıcı tarafından önceden kabul edilmiş olan (‘kabul etme’) ancak “teknik çerez” kapsamına girmeyen çerezler için geçerlidir.

Kullanıcı, aşağıdaki bağlantıya erişerek bu ayrıma dayalı olarak çerezleri ilgili tarayıcı ayarları yoluyla devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir ve üçüncü taraflarca iletilen, teknik olmayan, özel çerezleri devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir:

– http://www.neodatagroup.com/data-security/neodata-services-privacy-policy/ üzerinden Neodata tarafından iletilen çerezler devre dışı bırakılabilir ve/veya silinebilir
– Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği (EDAA) tarafından yönetilen www.youronlinechoices.eu (AB mukimleri için) ya da http://www.aboutads.info/choises/ (ABD mukimleri için) web sitesi üzerinden diğer çerezleri devre dışı bırakabilir ve/veya silebilir.
Bu web siteleri, Şirket tarafından yönetilmemektedir; dolayısıyla içeriklerinden Şirket sorumlu değildir.

Tarayıcı çerezlerinin etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması

Kullanıcılar, çerezleri gezinti tarayıcılarından engelleyebilir. Ancak bu işlem, web sayfalarındaki bazı işlevlerin gerçek performansını elde etmeyi engelleyebilir Aşağıda gezinti çerezlerini engellemeye yönelik temel tarayıcı yönergelerinin yer aldığı bağlantılar sunulmuştur.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/tr-tr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erez%20Y%C3%B6netimi
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

 

Promo Card

Barilla’nın otel, restoran ve café’ler için olan ürünleri ve operasyonları ile mi ilgileniyorsunuz?

Lütfen bizi 0216 651 61 62 numaralı telefondan arayın ya da buraya tıklayarak bizimle email yolu ile iletişime geçin.

BARILLA MERKEZ

Barilla Gıda A.Ş.
D-100 Karayolu
7.Km
14240 Bolu -
Türkiye
Barilla Global Merkez
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
İtalya